Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

A PROCEDURAL MODEL FOR PUBLIC DELIBERATION

Anargyros A. Passas (1) , Theodore N. Tsekos (2)

A PROCEDURAL MODEL FOR PUBLIC DELIBERATION


A reviewed version of this paper was published in: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation, Proceedings of Ongoing Research, Trauner Verlag , Shriftenreihe Informatik, Band 31, 2009

(1) Associate Professor, Panteion University, Athens
(2) Assistant Professor, The Peloponnese Higher Institute of Technological Education

1. INTRODUCTION

The public participation concept is recently receiving increasing attention due to the augmenting scientific interest for the eParticipation field and its technological aspects [1]. However, through this approach emphasis is given to the technological facilitation, while the underlying concept of participation as a decision making and a policy development methodology is not adequately
discussed. Understanding such a composite framework seems to be a rather complicated endeavour as far as no dominant paradigm providing an integrated definition and circumscribing the multidimensional boundaries of the participation phenomenon has been yet developed. The deliberation analysis, from an ICT approach is located at the dialogic and interpretative corners of the Deetz's scheme while from a public policy approach it should be located at the critical and normative
corners [2]. This should explain the ambiguity and ambivalence of the existing descriptive and interpretative approaches in the field of e-Participation [3],[4]

Public participation can increase both the quality and the legitimacy of policy making. Policy quality may be enhanced through a multi-approach scientific expertise that can get incorporated in the policy outcomes by the means of an open and participative scientific dialogue on a given policy issue. Legitimacy, in its turn, can be improved by the way of a more extensive acceptance of the results of an inclusive deliberation on a controversial issue [5], [6], [7], [8] .2. CRITICAL PARAMETERS OF PUBLIC DELIBERATION

Balancing expertise and democracy is a critical question of substantive participation [9]. Technical knowledge is necessary to elucidate each and every dimension of a composite public issue in order to ensure full comprehension of the problem, establish an effective spectrum of alternatives and allocate accordingly collective preferences. On the other hand democratic dialogue is essential for
constructing, differentiating and synthesizing collective preferences. Technical knowledge is based on in depth expertise, extensive research and a neutral approach, while democratic dialogue implies partisanship and potential antagonism between affected parties.

Participation requires effective deliberation. Most scholars and policy practitioners agree that participation and deliberation could become valuable rejuvenating tools not just for policy making but broadly for representative democracy, serving as an improved framework of contemporary political organization. To this end, deliberation techniques need to overcome obstacles impeaching
the effective incorporation of diverse collective and individual interests, to ensure comparable levels of field expertise, communicative capacities and styles [10] , to develop common dialogic grounds under the forms of multidimensional consensuses and rationality [11] and to guarantee input and output legitimacy, quality of deliberation (throughput) and insertion into the public space
(deliberative transparency and accountability)[12].

A critical dimension of the deliberative process concerns the equilibrium between stakeholders with and without a structured partisan view, namely on the one hand well structured groups with concrete interests at stake and on the other hand loose groups as 'lay citizens' and / or scientific field experts.
These two distinct forms of “deliberative governance” produce differentiated levels of legitimation and technical capacity that must be bridged in order to lead to a well balanced policy. [13] Deliberation is not a purely technical procedure. It's an array of complex interactions characterised by conflicting orientations and political and informational inequalities [14]. As a result demanding procedural requirements have to be met in order to ensure qualitative deliberative results [15].
One can, therefore, conclude that the procedural technicalities of the deliberative process may become a determinant factor of the overall quality of public participation. Procedural technicalities can be generally termed as "technologies of legitimation" aiming at maintaining and enhancing legitimacy in a pluralistic policy arena [16], [17].

3. OUTLINE OF A PROCEDURAL MODEL FOR PUBLIC DELIBERATION

3.1. THE OVERALL MODEL
Public deliberation aims at bridging conflicting perceptions of public issues at both social and scientific levels through a well structured deliberative procedure (
A workable and effective procedural model for public deliberation should be based on specific and detailed answers to a series of questions related to the critical aspects of participative dialogue. These questions which derive from relevant methodological variables are classified in six distinct areas that correspond to the phases of public deliberation but also, more widely, to the main steps of policy making [18], [19].


3.2. A CHECKLIST FOR THE ANALYSIS OF THE DELIBERATIVE PROCESS

1. Issue Emergence

1.1 Which actor [20] on what criteria and through what kind of procedures inscribes a given policy issue in the institutional political – administrative agenda?
1.2 Which actor on what criteria and through what kind of procedures assesses a potential policy problem or opportunity?
1.3 Which actor on what criteria and through what kind of procedures assesses the
collective players [21],[22] involved in a given public policy field whose views should be recorded?
1.3.1 This step precedes or follows the identification of potential impact areas of a given policy?
1.3.2 At what stage of the process each and every collective player is invited to participate in a deliberative process?
1.4 Which actor on what criteria and through what kind of procedures defines the priority and extent of the necessary participation of every potential collective player in the deliberation process?
1.5 Which actor on what criteria and through what kind of procedures identifies the areas of potential impact of a given policy?
1.5.1 This step precedes or follows the identification of relevant collective players?

2. Issue Structuring

2.1 In what way the necessary documentation for problem structuring [23] is produced?
2.1.1 Which actor on what criteria and through what kind of procedures determines the
variables to be explored?
2.1.2 Which actor on what criteria and through what kind of procedures gathers the necessary data and by which method the accuracy of such data is endorsed?
2.2 In what way problem documentative material could be communicated to all interested parties?
2.3 How can be ensured that all interested parties can have full understanding of the available documentative material?
2.4 How can be ensured that all interested parties have the opportunity to compare the documentative material against reliable alternative documentation?

3. Issue analysis and alternatives formulation

3.1 How standardized the documentation, analysis and formulation of alternative proposals have to be? Who manages this standardization?
3.1.1 Is a single standardized method required for the documentation, analysis and formulation of alternatives?
3.1.2 Is compliance to the standards a prerequisite for acceptance of proposals?
3.1.3 Which actor and through what kind of procedures certifies the compliance of the
submitted proposals with the standards?
3.1.4 Can different standardized methods of documentation and analysis be accepted (diversity of eligible methods)?
3.1.5 Do interested parties have their say in shaping the standards?
3.1.6 Does the choice of a specific method require justification?
3.1.7 Is quantitative documentation required and if yes under what standards?
3.1.8 Is documented reference to implementation procedures (regulatory, administrative etc) required for each alternative?
3.1.9 Is documented reference to the existing administrative implementation capacities required for each alternative?
3.1.10 Is documented reference to the policy field complexity and collective strategies required for each alternative?
3.2 To what extent additional or modified proposals are accepted during the deliberative process?
3.2.1. Who will decide on this issue?
3.2.2. How the timing for additions and / or modifications will be decided?
3.2.3. How the process for additions and / or modifications will be defined?

4. Deliberation

4.1 Which actor on what criteria and through what kind of procedures formulates the deliberation process?
4.1.1 Is the deliberation process divided into preliminary and main phase?
4.1.2 Which collective players, on what criteria and at what stage should be invited to the deliberation process?
4.1.3. In what ways fragmented and dispersed social interests should be represented (e.g. through citizens panels, discussion groups, public opinion surveys etc.)
4.1.4. Who and on what criteria decides how long the deliberation process, and in more detail every stage of it, should last?
4.2 What means are used for deliberation:
4.2.1. Face to face contacts: what institutional framework, what physical location, what frequency?
4.2.2 Written dialogue through the Internet: what web page, how much time?
4.3 How widespread access to the materials and conclusions of the deliberation is ensured?
4.3.1 At what stage and how is the general public informed about the deliberation process and its findings?
4.3.2 Is the general public offered the opportunity to comment on the consultation results and by what means?

5. Decision

5.1. What will be the final output of the deliberation process?
5.1.1. Should it result in a single proposal selection?
5.1.1.1. Who makes the proposal selection?
5.1.1.2. Is it approved by consensus, unanimity or majority?
5.1.1.3. Are the minority proposals disclosed, and if so how?
5.1.2. Are alternative proposals prioritized
5.1.2.1. Who makes such ranking and on what criteria?
5.1.3. Are all alternatives released without prioritization?
5.1.3.1. If so, who prepares the finalized version of each proposal?
5.2. How is it proved that the regulating body (-ies) and / or the implementing agency (-ies) took into account the findings, evidence and conclusions of the deliberative process?

6. Monitoring, Evaluation and Review

6.1. Does the final policy decision provide automatic review mechanisms such as :
6.1.1. Ex ante specified expiry date of a given regulation (“sunset clause”)
6.1.2. Implementation plan with final completion date
6.1.3. Contractual agreement (e.g. between the regulator, the community or a supervising body and the implementing agency) over specific and measurable deliverables and results.
6.2. Does the final decision provide with mechanisms for quantitative monitoring and evaluation of the effective impacts of a given policy?
6.2.1. Does it provide for regular assessment periods during implementation (on going
evaluation) or after the completion of an implementation phase (ex post evaluation)?
6.2.2. Does it endow with metrics for quantitative monitoring and evaluation?
6.2.3. Does it comprise tasks for data collection and processing?
6.3. In case of a review of the policy decision will the deliberative process be reactivated?
6.3.1. Which actor on what criteria and through what kind of procedures launches a reviewing deliberation?
6.3.2. Which of the initial participants is going to be invited to be part of the reviewing deliberation?
6.3.3. Can additional participants be invited? Who and over what criteria decides on
that?
6.3.4. What will be the final deliverables of the reviewing deliberation?
6.3.5. What kind of evidence is required to prove that such deliverables are taken into account by policy-makers?

4. THREE IMPLEMENTATION SCENARIOS

The variables composing the above-mentioned deliberative framework can evolve according to two alternative hypotheses. The first hypothesis regards a result-oriented politico-administrative machinery [24] with an open and inclusive culture. The second hypothesis refers to a rule oriented [25] apparatus with an introvert, bureaucratic culture.
Therefore the above setting can be configured through three alternative scenarios:
• a “high expectations” scenario,
• a “low expectations” scenario and
• an “intermediate” one
The first scenario will be an attempt to envisage the full application of the model in an entirely favourable environment. The second represents a simulation of implementation in a negative environment, regarding both cultural and procedural aspects. Finally, the third scenario reflects an optimization effort under relatively unfavorable conditions again.

The following table presents a comparison of the three scenarios applied on several selected variables of the model


Α. ISSUE EMERGENCE PHASE

VARIABLES
Which actor, on what criteria and through what kind of procedures inscribes a given policy issue in the institutional political – administrative agenda?

“HIGH EXPECTATIONS” SCENARIO

The public agency that is mainly responsible for a given policy field, after preliminary formal consultation with all involved public agencies and all registered representative organizations and social partners within the scope of the policy intervention

“LOW EXPECTATIONS” SCENARIO

The public agency that is mainly responsible for a given policy field, without prior consultation

“INTERMEDIATE” SCENARIO

The public agency that is mainly responsible for a given policy field after preliminary informal consultation with selected key collective players, both public and private, within a given policy field.


B. ISSUE STRUCTURING PHASE

VARIABLES

Which actor on what criteria and through what kind of procedures determines the variables to be explored?

“HIGH EXPECTATIONS” SCENARIO

The participants in the preliminary consultation.

LOW EXPECTATIONS” SCENARIO

The variables can be expanded through proposals formulated during the main deliberation phase.

The public agency that is mainly responsible for a given policy field unilaterally

“INTERMEDIATE” SCENARIO

The mainly responsible public agency after informal consultation with selected collective players


C. DELIBERATION PHASE

VARIABLES

Which actor on what criteria and through what kind of procedures formulates the deliberation process?

“HIGH EXPECTATIONS” SCENARIO

General conditions are defined by primary legislation. Specific conditions may result from specific sectoral procedure codes or by agreement during the preliminary deliberation

“LOW EXPECTATIONS” SCENARIO
Conditions are unilaterally defined by the mainly responsible agency in compliance with mandatory rules, if such exist.

“INTERMEDIATE” SCENARIO
Conditions are defined by the mainly responsible agency in compliance with mandatory rules, if such exist, and agreed with partners during preliminary phase phase.
5. CONCLUSIONS

The proposed framework aims to reflect the high complexity and conflictuality of a participative decision making system on public policy issues. The three scenarios’ approach permits to adapt the model to real-life situations. More precisely, the formulation of an “intermediate” scenario seeks to avoid a double risk. Firstly, to stick at a rigid option with high demanding technical, informational and procedural aspects, requiring, in consequence, uncommon cultural and organizational maturity
and outstanding collective skills. Secondly, in order to avoid such extremely rigorous conditions, to adhere to a minimal approach reduced to ineffective incrementalism that will prove incapable to improve deficient policy-making.

.
[1] Kalampokis E, Tambouris E, Tarabanis K, A Domain Model for eParticipation, The Third International Conference on Internet and Web Applications and Services, IEEEA, 2008, p.p. 25-30
[2] Deetz S, Crossroads—Describing Differences in Approaches to Organization Science: Rethinking Burrell and Morgan and Their Legacy, Organization Science, Vol. 7, No. 2, March-April 1996, pp. 191-207.
[3] Sanford C, Rose J, Characterizing eParticipation, International Journal of Information Management 27 (6): 406-421 Dec 2007
[4] Jarvinen P, On developing and evaluating of the literature review, University of Tampere, Department of Computer Sciences Series of Publications D – Net Publications, D-2008-10, September 2008.
[5 ] Leach WD, Sabatier PA ,To trust an adversary: Integrating rational and psychological models of collaborative policy-making , American Political Science Review 99 (4): 491-503 November 2005
[6] Montpetit E, Policy design for legitimacy: Expert knowledge, citizens, time and inclusion in the United Kingdom's biotechnology sector, Public Administration 86 (1): 259-277 2008
[7] Schneiderhan E, Khan S, Reasons and inclusion: The foundation of deliberation, Sociological Theory 26 (1):1-24 March 2008
[8 ] Montpetit E, Public consultations in policy network environments: The case of assisted reproductive technology policy in Canada, Canadian Public Policy-Analyse de Politiques 29 (1): 95-110 March 2003
[9] Parkinson J.,Legitimacy problems in deliberative democracy, Political Studies , 51 (1): 180-196 March 2003
[10] Hickerson A, Gastil J, Assessing the difference critique of deliberation: Gender, emotion, and the jury experience ,Communication Theory 18 (2): 281-303 May2008
[11] Niemeyer S, Dryzek JS, The ends of deliberation: Meta-consensus and inter-subjective rationality as idealoutcomes, Swiss Political Science Review 13 (4): 497-526 2007
[12] Papadopoulos Y, Warin P , Are innovative, participatory and deliberative procedures in policy making democratic and effective? European Journal of Political Research 46 (4): 445-472 June 2007
[13] Hendriks CM, Dryzek JS, Hunold C, Turning up the heat: Partisanship in deliberative innovation , Political Studies55 (2): 362-383 June 2007
[14] Button M, Mattson K, Deliberative democracy in practice: Challenges and prospects for civic deliberation, Polity 31 (4): 609-637 Sumer 1999
[15] Parkinson John, Legitimacy Problems in Deliberative Democracy, Political Studies, Volume 51, Issue 1, March, 2003, Pages: 180-196
[16] Parkinson J , Why deliberate? The encounter between deliberation and new public managers, Public Administration, 82 (2): 377-395 June 2004
[17] Harrison S, Mort M., Which champions, which people? Public and user involvement in health care as a technology of legitimation, Social Policy & Administration 32 (1): 60-70 March 1998
[18] Hogwood, B W., & Gunn, L A., (1984), Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press
[19] Howlett M. Ramesh. M., (2003), Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. OxfordUniversity Press
[20] Latour B, (1992) ‘‘Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts’’, in Bijker Wiebe, E., Law John, (eds)., Shaping Technology, Building Society: Studies in Sociotechnical Change, MIT Press, , pp. 225–258
[21] Olson M, The logic of collective action: public goods and the theory of groups, Harvard University Press, 1971
[22] Tsebelis G., Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton University Press, 2002
[23] Hisschemoller, M., and Hoppe, R. (2001). Coping with Intractable Controversies: The Case for Problem Structuring in Policy Design and Analysis. In: Hisschemφller M., Hoppe R., Dunn W. N., Ravetz J. R, (eds)., Knowledge, Power, and Participation in Environmental Policy Analysis, Transaction Publishers, 47-72
[24] Boesen N, Therkildsen O (2005). A results-oriented approach to capacity change, Danish Institute for International Study
[25] Herbst H. (1997), Business Rule-oriented Conceptual Modeling, Springer,

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Η ιδεολογία του κράτους. Tου Πασχου Μανδραβελη

H KAΘHMEPINH Hμερομηνία δημοσίευσης: 15-03-11

Η ιδεολογία του κράτους

Tου Πασχου Μανδραβελη / pmandravelis@kathimerini. gr

Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό το πρόγραμμα σταθεροποίησης έπεσε βαρύ στην κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση ενός κόμματος, το οποίο θεοποίησε τον κρατισμό και άσκησε επί μακρόν τις πολιτικές του.
Από την άλλη, όμως, αυτό το πρόγραμμα θα έπεφτε βαρύ σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιουδήποτε κόμματος. Ζούμε σε μια κοινωνία που, όχι μόνο από τη μεταπολίτευση, όπως θρυλείται, αλλά από τον Εμφύλιο και μετά είχε ως μόνο ιδεολογικό μπούσουλα την κρατική παρέμβαση. Από αυτήν την κοινωνία προέρχονται τα κόμματα, από αυτά τα κόμματα προέρχονται τα στελέχη τους. Τις μόνες παραστάσεις που έχουν και τη μόνη ιδεολογική επεξεργασία που έκαναν, είναι αυτό που λένε οι πολίτες μπροστά σε δέκα εκατοστά χιονιού: «Μα, πού είναι το κράτος;».
Η αλλαγή του ιδεολογικού Παραδείγματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κρατισμός έχει απολιθωθεί στη σκέψη όλων. Οχι μόνο των κυβερνητικών στελεχών, αλλά και των αντιπολιτευόμενων• στη μείζονα και στην παλαβή αντιπολίτευση. Κυριαρχεί ακόμη κι εκεί που θα έπρεπε να είναι κόκκινο πανί, π. χ. στους μαζικούς φορείς των επιχειρηματιών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από τη μια να θρηνούν για τις «σπατάλες του κράτους» και ταυτόχρονα να ωρύονται κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Να χύνουν δάκρυα για τα ελλείμματα και να αναρωτιούνται γιατί το κράτος δεν δημιουργεί επιπλέον ελλείμματα, συντηρώντας την κρατικοδίαιτη ανάπτυξη.
Η οικονομική κρίση πύκνωσε τον πολιτικό χρόνο, αλλά όχι και τον ιδεολογικό. Μπορεί η κυβέρνηση να είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα που πριν από δύο χρόνια δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε, αλλά δεν μπορεί να τα μεταφράσει ούτε να τα δικαιολογήσει παρά μόνο λέγοντας «τι να κάνουμε; μας αναγκάζουν οι αγορές, η Ε. Ε., το Μνημόνιο και το κακό συναπάντημα». Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία βρίσκεται σε μια απέραντη θολούρα. Αντιλαμβάνεται ότι το προηγούμενο μοντέλο έφαγε τα ψωμιά του, αλλά δεν έχει ξεκάθαρο ποιο είναι το καινούργιο μοντέλο. Δεν το ξεκαθαρίζει και κανείς. Μαθαίνει για παράδειγμα τις σπατάλες στο σύστημα υγείας και αμέσως μετά βλέπει τους θρήνους των τηλεπαρουσιαστών για τους γιατρούς που τάχαμου θα πληρώνονταν 600 ευρώ τον μήνα. Ενώ όλοι οι πολίτες κατανοούν αυτό που είπε ο Αντονι Γκίντενς, ότι «το κράτος είναι πλέον πολύ μεγάλο για τα μικρά και πολύ μικρό για τα μεγάλα», δεν υπάρχει ακόμη ένα επεξεργασμένο ιδεολογικό Παράδειγμα για μια χώρα με μικρότερο και διαφορετικό κράτος. Επόμενο είναι όλοι να στρέφονται στο μόνο πράγμα που ξέρουν και προπαγανδίζει ένα ολόκληρο σύστημα Μέσων Ενημέρωσης, διανοούμενων, καθηγητών ΑΕΙ, συνδικαλιστών και πολιτικών.
Αυτό το χάσμα μεταξύ της πολιτικής και ιδεολογίας, μεταξύ δηλαδή της ανάγκης λήψης άμεσων αποφάσεων και των αναγκαίων κοινωνικών συναινέσεων, κάποιες φορές γεφυρώνεται με επίκληση του εθνικού κινδύνου της χρεοκοπίας και τις περισσότερες φορές με ημίμετρα. Μόνο που τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Χωρίς τα λεφτά των αγορών το κράτος πρέπει τάχιστα να μειωθεί και να αλλάξει. Παρά τις αντιστάσεις του συστήματος και τη δυσθυμία των κυβερνητικών στελεχών η χώρα δεν έχει άλλο δρόμο. Ούτε άλλο χρόνο να σπαταλήσει...

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»


Οι κρίσεις διαμέσου των οποίων πορεύονται την στιγμή αυτή η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν είναι ταυτόσημες. Είναι όμως αλληλοεπηρεαζόμενες.

Η Ελλάδα υφίσταται ασφαλώς τις συνέπειες των θεσμικών ανεπαρκειών, του ατελούς σχεδιασμού πολιτικών, των αναπτυξιακών και δημοσιονομικών ανισορροπιών και της περιορισμένης διακρατικής αλληλεγγύης της Ένωσης. Η ευρωπαϊκή νομισματική, οικονομική και πολιτική σταθερότητα με την σειρά της, εν μέσω και εξ αιτίας των ανωτέρω αδυναμιών, κλυδωνίζεται από τις περιπέτειες του ελληνικού χρέους.

Οι κρίσεις αυτές είναι επί πλέον χρονικά οριοθετημένες. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Ένα πριν που τις προκάλεσε. Ένα μετά που -οι εχέφρονες τουλάχιστον ευελπιστούν ότι- δεν θα αναπαράγει εκ νέου τις γενεσιουργές των κρίσεων αιτίες..

Η μέχρι στιγμής επιστημονική και πολιτική συζήτηση έχει επικεντρωθεί, δικαίως ίσως, στην αναζήτηση διεξόδων διαφυγής από την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία. Ωστόσο τα μακροπρόθεσμα ζητήματα, είναι εξ ίσου, αν όχι και περισσότερο, σημαντικά.

• Είναι οι κρίσεις αυτές φαινόμενα συγκυριακά η προϊόντα οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών σταθερότυπων στη μακρά διάρκεια ;

• Θα πρέπει η διέξοδος να αναζητηθεί σε οινομικο-θεσμικές τεχνικές διευθετήσεις ή σε αξιακές ανατροπές ;

• Είναι επίκαιρη και εφικτή η προσφυγή σε εναλλακτικά υποδείγματα ανάπτυξης και διακυβέρνησης;

• Υπάρχει σήμερα η αναγκαία ωριμότητα ανίχνευσης των συστατικών χαρακτηριστικών τέτοιων εναλλακτικών υποδειγμάτων

• Μπορούν οι προοπτικές υπέρβασης της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής κρίσης να συζητηθούν σε ενιαίο πλαίσιο και προς ποια κατεύθυνση;
Με βάση τα ερωτήματα αυτά το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την Τρίτη 22/3 ώρα 18.00’ στο Αμφιθέατρο Καράγιωργα ΙΙ ημερίδα με θέμα :

«Πέρα από την Κρίση. Αξιακές και τεχνικές προϋποθέσεις μιας διαφορετικής οικονομίας σε μια διαφορετική κοινωνία»

Μιλούν οι:

• Γιάννης Δραγασάκης με θέμα Από τη συσσώρευση του πλούτου στην ικανοποίηση αναγκών
• Γιώργος Παγουλάτος με θέμα Η μακρά διαδρομή της κρίσης
• Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος με θέμα Μία Δημοκρατία με πολίτες: Κυβερνώντες και κυβερνώμενοι ενόψει μιας διαρκούς κρίσης
• Θόδωρος Τσέκος με θέμα Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης προϋποθέτει ένα διαφορετικό υπόδειγμα ευημερίας

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Την εκδήλωση συντονίζει ο Αργύρης Πασσάς

Παναγιώτης Μαΐστρος ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΧΛΥΣ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ

Ο δημόσιος πολιτικός διάλογος απογειώνεται όλο και περισσότερο. Ντύνεται με ιδεολογισμούς και ιδεολογικούς συμβολισμούς που έχουν επικ...